Search in weblog

Categories

TEDxYouth@Tehran Weblog

تداکس جوانان TEDxYouth

March 10, 2017


.همیشه نوشتن اولین پست هم آسونه ، هم سخت آسون .از این جهت که تا حالا هیچ چیزی گفته نشده و عملا از هر دری و از هر نکته ای میشه سخن گفت و سخت .به این دلیل که دقیقا هنوز هیچ نکته ای گفته نشده و از هر دری و از هر نکته ای […]


Read More →

تداکس جوانان تهران

February 2, 2018


:رضا بهرامی نژاد .رویاهای ما شدنی هستند، اگر ریسک کنیم و دنبال رویاهایمان نه بیرون از خودمون ، که درون خودمون بگردیم رضا بهرامی نژاد در تداکس جوانان تهران 2013 از کلاس پرنده اش گفت . از تلاشش برای تغییر یک مدرسه در نزدیکی مرز افغانستان از این شکل به این شکل از اینکه چطور […]


Read More →

من اهمیت می دهم

February 7, 2018


                                            .قانون جاذبه لحظه ای کشف شد که آیزاک نیوتون  به سیب ها اهمیت داد     .ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار) به مسافرین قطاری که با سرعت به سمت مسیر ریزش کرده در حرکت […]


Read More →