.قانون جاذبه لحظه ای کشف شد که آیزاک نیوتون  به سیب ها اهمیت داد

 

 

.ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار) به مسافرین قطاری که با سرعت به سمت مسیر ریزش کرده در حرکت بودند،اهمیت داد

 

.دکتر محمد مصدق ، به شرایط ظالمانه ی انحصار نفت ایران توسط انگلستان اهمیت داد

.مارتین لوترکینگ به حقوق نابرابر سیاه پوستان و سفید پوستان اهمیت داد

.همیشه و در طول تاریخ ، هر اتفاق مثبت، از جایی آغاز شده  که انسان به خود و محیط اطرافش، اهمیت داد

.اهمیت دادن ، جرقه ی اول برای تغییر است

.انسانی که به آلودگی هوای شهر خود اهمیت می دهد

.انسانی که به احتمال قریب الوقوع بودن زلزله اهمیت دهد

حتی انسانی که تنها به خود  فکر می کند

.مسلما متفاوت با انسانی است که به هیچ و هیچکس،حتی خود! اهمیت نمی دهد